Reglement

INHOUD:

 

1. VOORSTELLING VAN HET KINDERDAGVERBLIJF
2. INTERN WERKINGKADER
3. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS EN KINDERDAGVERBLIJF
4. FINANCIËLE BEPALINGEN
5. KENNISNAME DOOR DE OUDERS VAN HET HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 

 

Identificatiegegevens van de organisator:

 

Naam: vzw. Sint-Jozefkliniek

Adres: Kasteelstraat 23, 2880 Bornem

E-mail: info@sjk.be

Telefoon: 03/890.16.11

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Ondernemingsnummer: 0416 851 659

Afgevaardigd bestuurder: Bart Van Bree

 

Identificatiegegevens van de kinderopvanglocatie :

 

Naam: Kinderdagverblijf Kabouterland

Adres: Kasteelstraat 32, 2880 Bornem

E-mail: kabouterland@sjk.be

Telefoon: 03/890.16.80

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Ondernemingsnummer: 0416 851 659

 

Openingsdagen: van maandag tot vrijdag, 232 openingsdagen per jaar

Openingsuren: van 7.00u tot 18.30u

Sluitingsperiode: wordt jaarlijks, ten laatste in december van het voorgaande jaar aan de ouders doorgegeven. Te raadplegen via de website: www.kabouterland-Bornem.be of te bevragen op de administratie.

 

Contact in geval van nood: buiten de openingsuren en -dagen van het kinderdagverblijf kan je terecht op het nummer 03/890.16.11 (algemeen nummer Sint-Jozefkliniek Bornem en Willebroek).

 

Contactgegevens Kind en Gezin:

 

Naam: Kind en Gezin

Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

E-mail: via website www.kindengezin.be

Telefoon: 078/15.01.00

http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen

 

 

1. VOORSTELLING VAN HET KINDERDAGVERBLIJF   top

 

Kinderdagverblijf Kabouterland is vergund door Kind & Gezin (www.kindengezin.be) en voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Deze vergunning behelst 72 plaatsen reguliere dagopvang. Tevens is hierbij inbegrepen het realiseren van een verruimd aanbod in de vorm van flexibele[1] en occasionele[2] opvang. Steeds wordt een optimale, kwalitatieve dienstverlening nagestreefd (te raadplegen in het kwaliteitshandboek).

 

Kabouterland is lid van het Vlaams Welzijnsverbond-vzw, dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen.

 

Organisator

Kinderdagverblijf Kabouterland is een organisatie van de vzw. Sint-Jozefkliniek. Briefwisseling met de organisator dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, op volgend adres: Kasteelstraat 23, 2880 Bornem (03/890.16.11).

 

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Ilse Rymenants, directrice van het kinderdagverblijf. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met het publiek en de externe instanties. Zij is te bereiken in het kinderdagverblijf Kabouterland, Kasteelstraat 32 te 2880 Bornem via het centrale nummer 03/890.16.80 of via e-mail: ilse.rymenants@sjk.be. Dit van maandag tot vrijdag tussen 9.00u en 17.00u of na afspraak. In afwezigheid van de directie nemen de verpleegkundige, Carine Van Meervenne, de maatschappelijk assistent, Wim Janssens en de pedagoge, Julie Du Four de dienst waar. Boodschappen worden doorgegeven en zo spoedig mogelijk behandeld.

 

Bereikbaarheid in noodgevallen

Indien echt nodig kunnen ouders de directrice buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf bereiken op het telefoonnummer 03/890.16.11. Het onthaal van het ziekenhuis zal de boodschap noteren, waarna de directrice persoonlijk contact opneemt om het noodgeval verder te bespreken/af te handelen.

 

Doelgroep

 • Kabouterland biedt kinderopvang in groep voor kinderen tot 3,5 jaar.
 • De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen, zoals omschreven in de opdrachtverklaring[3] van het kinderdagverblijf.
 • Kabouterland beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind & Gezin en de verwachtingen van de organisator.
 • Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing. Het kinderdagverblijf stelt hiervoor een aangepast vormingsplan op.

 

Verzekering

 • Het kinderdagverblijf beschikt over een verzekering met betrekking tot de gebouwen (brandverzekering) en de burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en kinderen. De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de kosten voor lichamelijk letsel.
 • Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de directrice of haar vervanger binnen de 24u na het incident, zodat deze (via de administratief verantwoordelijke) de verzekeringsinstelling op de hoogte kan brengen.

 

Klachtenbehandeling

Kabouterland nodigt ouders uit om eventuele dingen waarover zij zich vragen stellen of waarmee ze niet akkoord gaan, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te kaarten bij de kindbegeleiders, de staf of de directie. Er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen. Ouders kunnen een klacht ook schriftelijk formuleren en bezorgen aan de afgevaardigd bestuurder via info@sjk.be Kabouterland garandeert dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt binnen de 14 dagen.

Discussiepunten in verband met klachten, waarvan ouders vinden dat ze ontoereikend beantwoord werden, kunnen voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. Te bereiken op het telefoonnummer: 02/533.14.14 of e-mail: klachtendienst@kindengezin.be.

 

 

Opnamebeleid

Inschrijving

 • Voor een inschrijving nemen ouders (best zo snel mogelijk) contact op met de maatschappelijk assistent. Hij start de procedure voorlopige inschrijving op wachtlijst.
 • Na de kennisgeving van de geboorte door de ouders wordt het aanvraagdossier vervolledigd.
 • Pas na definitieve toezegging van een kinderopvangplaats wordt het contract getekend, waarin de opvangperiode wordt vastgelegd. Dit contract is bindend voor de beide partijen (ouders en kinderdagverblijf)
 • Tot slot wordt het administratieve dossier (ongeveer 1 maand voor de start van de opvang) aangelegd.

 

Voorrangsbeleid

 • De organisator volgt de voorrangsregels zoals beschreven in het decreet van 20 april 2012 over de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters en wijzigingsbesluiten.
  Te raadplegen op: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/nieuw-decreet/subsidies
 • Het decreet voorziet in:
  • Absolute voorrang geven aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. Deze aanvragen moeten steeds voorrang krijgen.
  • Daarnaast voorrang geven aan:
   • alleenstaanden
   • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
   • pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
   • broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden.
  • Op jaarbasis moeten minstens 20% van de opgevangen kinderen zijn uit gezinnen met minstens 2 kenmerken van de voorrangsregels of kinderen uit kwetsbare gezinnen. Als er niet voldoende kwetsbare gezinnen aanwezig zijn, dan is het de taak van de organisator om die gezinnen naar hem toe te leiden, om het vereiste % te kunnen halen.
   Dit percentage wordt berekend over alle kinderopvanglocaties van de subsidiegroep met inkomenstarief. Zolang 20% niet bereikt is, kan afgeweken worden van de absolute voorrang.

   Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van deze kenmerken, waarvan minstens één van de 3 laatste kenmerken:

   • Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
   • Alleenstaand zijn, d.w.z. niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief.
   • Een inkomen (gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen) hebben dat lager is dan een bepaald bedrag.
   • Beantwoorden aan minstens één van de volgende drie kenmerken:
    • een gezinslid met een handicap hebben.
     • voor volwassenen: zoals vermeld in artikel 135, eerste lid, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
     • voor minderjarigen: in aanmerking komen voor verhoogde kinderbijslag.
    • Een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen; zoals vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.
    • in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: als het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang.
   • Geen diploma secundair onderwijs hebben.
  • De organisatie discrimineert bij de dienstverlening niemand op grond van Cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.
 • De organisator heeft eigen opnamecriteria voor voorrang toegevoegd:
  • Medewerkers van de vzw. Sint- Jozefkliniek Bornem en Willebroek met een contract van onbepaalde duur, en aangesloten artsen/paramedici, hebben voorrang. Voorwaarde is dat deze medewerkers/artsen hun aanvraag tot kinderopvang binnen de eerste 3 maanden van de zwangerschap doen. Het kinderdagverblijf vraagt minimum 3 aanwezigheidsdagen per week (= minimum 3 aanwezigheidsdagen van meer dan 5 uur per week OF minimum 3 aanwezigheidsdagen van minder dan 5 uur aanwezigheid per week). Ouders met een wisselende uurroosters en zo ook wisselend opvangplan realiseren gemiddeld minimaal 3 dagen per week (berekend per maand bij facturatie – cf. Opvang vragen is opvang betalen). Bij een wisselend opvangplan kiezen ouders voor 3 of 4 dagen van meer dan 5 uur aanwezigheid per week OF van minder dan 5 uur aanwezigheid per week.
  • Ook kinderen van wie al een broertje/zusje in Kabouterland wordt opgevangen krijgen voorrang, eveneens op voorwaarde dat de aanvraag binnen de eerste drie maanden van de zwangerschap gebeurt.
   => deze 3-maanden regeling kadert in de beheersbaarheid van de vrije plaatsen in het kinderdagverblijf.
  • Daarnaast werkt het kinderdagverblijf samen met andere opvanginitiatieven, o.a. tijdens hun sluitingsmomenten, voor zover de capaciteit van kinderdagverblijf Kabouterland dit toelaat.

 

Tot het realiseren van de algemene erkenningsvoorwaarden inzake opnamebeleid zal Kabouterland:

 • De ouders op een actieve en transparante wijze informeren over dit opnamebeleid
 • vrije plaatsen zo beheren dat de bovengenoemde reglementaire voorrangsregels optimaal toepassing kunnen vinden.

 

Wachtlijst

Indien een kind niet onmiddellijk kan worden ingeschreven, wordt de vraag naar opvang ingeschreven op een wachtlijst. Op deze wachtlijst worden de ouders in volgorde van aanmelding genoteerd met volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum. De volgorde van deze lijst wordt gerespecteerd op het moment dat een plaats vrijkomt én na het toepassen van de (reguliere) voorrangsregels.

Op het moment van aanvraag kan Kabouterland niet altijd garanderen dat de opvang op de gevraagde datum kan starten. Ouders zullen zo snel mogelijk, en in elk geval ten laatste 8 weken voor de gewenste opvangdatum, op de hoogte gebracht worden of de opvang al dan niet plaats kan vinden.

 • => Een inschrijving op de wachtlijst biedt dus geen garantie tot opvang van het kind op de door de ouders gewenste datum. Pas bij ondertekening van het contract is de startdatum van de opvang definitief.

 

Beheren van wachtlijst

 • De inschrijving op de wachtlijst dient tweemaandelijks herbevestigd te worden door de ouders d.m.v. een bevestigingsstrook. Indien wij de bevestigingsstrook niet tijdig (dit wil zeggen, niet in de periode beschreven op de bevestigingsstroken) ontvangen wordt het gezin van de wachtlijst geschrapt. We gaan er dan vanuit dat zij andere opvang hebben gevonden. En de beschikbare plaatsen optimaal besteed worden.
 • Kabouterland houdt zich tevens het recht voor om na 2 weigeringen van een gepast aanbod het gezin van de wachtlijst te schrappen.

 

Openingsdagen en openingsuren

 • Het kinderdagverblijf is op jaarbasis minimaal 232 werkdagen geopend van 7u. tot 18u30u.
 • In juli en december is het kinderdagverblijf, maximaal twee aaneensluitende weken, gesloten wegens jaarlijkse vakantie.
 • Het kinderdagverblijf maakt de sluitingsdagen jaarlijks, in de maand december, bekend via mail en/of briefwisseling aan alle ouders en betrokkenen. Lijsten zijn verkrijgbaar bij de administratie of via de website www.kabouterland-bornem.be.
 • Het kinderdagverblijf kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen. Deze duren nooit langer dan één week en worden minstens één maand vooraf meegedeeld aan alle ouders via een schriftelijke mededeling of per mail.

 

 

2. INTERN WERKINGKADER   top

 

Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogische beleid[4]

 • De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Ons kinderdagverblijf wil een liefdevolle en veilige thuis bieden aan de kinderen, zodat via het scheppen van een kindvriendelijk klimaat de ontwikkeling van de kinderen bevorderd wordt en hun de beste kansen geboden worden om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
 • Om dit te verwezenlijken werkt Kabouterland volgens de criteria bepaald in het kwaliteitshandboek procedure 2.4. Pedagogisch beleid.
 • De kinderen verblijven in vaste leefgroepen, waarbij naar een aanwezigheid gestreefd wordt van gemiddeld 7 à 8 kindjes per kindbegeleider per dag. Er zijn 4 babygroepjes (tot ± 16 maanden) en 4 peutergroepjes (van ± 16 maanden tot 3,5 jaar)
 • Elke leefgroep staat onder begeleiding van 1 kindbegeleider, bijgestaan door inspringer-kindbegeleiders. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de kindbegeleiders, de stafmedewerkers of directie.
 • De verpleegkundige stelt de groepen samen in overleg met de directrice en/of pedagoge en de betrokken kindbegeleiders. Zij houden hierbij rekening met de eigenheid en de ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie en de beschikbare plaats.
 • De kinderen zetten pas de stap van de baby- naar de peutergroep mits akkoord van de ouders. Ouders worden schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht van de overstap van hun kindje naar een volgend groepje.
 • Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen, laten wij de kindjes vooraf gewennen en kennismaken met de nieuwe groep en de nieuwe kindbegeleider(s).
 • Bij de start van de opvang en bij de overstap van de baby- naar de peutergroep is het gewenningsproces voor kind en ouder belangrijk. Het kinderdagverblijf moedigt de ouders aan om voldoende tijd vrij te maken bij het brengen en halen van het kind, zodat er ruimte is voor overleg met de kindbegeleider.

 

Meer informatie hieromtrent kan je verkrijgen bij de directie of stafmedewerkers

 

Principes met betrekking tot de samenwerking met ouders en kinderen[5]

 • De directrice en alle andere medewerkers willen nauw met de ouders samenwerken (ouders en personeel als een tandem in de opvoeding). Het kinderdagverblijf verstrekt de ouders zoveel mogelijk informatie over de dienstverlening en het opvoedkundig model, en houden hen op de hoogte van de vorderingen van hun kind. Er is regelmatig overleg.
 • De ouders worden gevraagd de begeleidsters alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van hun kind.
 • Kabouterland organiseert jaarlijks een ouderbijeenkomst.
 • Om zo goed mogelijk het pedagogisch aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van een kind, worden er op regelmatige basis kindbesprekingen met de kindbegeleiders voorzien. Zowel de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke als taalontwikkeling van elk kind wordt geobserveerd en besproken. Ouders kunnen met vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van hun kind steeds terecht bij de kindbegeleider, de pedagoge en/of verpleegkundige.
 • Kabouterland beschikt minimaal over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van de organisator. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing, minimum 1 dag per werkjaar.

 

Samenwerking met externen

Kabouterland is geen entiteit op zichzelf. Daarom werken we samen met andere partners die betrokken zijn bij het opvanglandschap, zoals vzw. Sint- Jozefkliniek Bornem en Willebroek, de gemeente Bornem en haar diensten, andere opvanginitiatieven, scholen, doorverwijzers, …

 

3. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS EN KINDERDAGVERBLIJF   top

 

Schriftelijke overeenkomst

Bij de start van de opvang ondertekenen de ouders een schriftelijke overeenkomst. Deze schriftelijke overeenkomst regelt de rechten en de plichten van de ouders en van het kinderdagverblijf voor de opvang van het kind. De overeenkomst vermeldt o.a. de prijs die het gezin moet betalen, hoe vaak en wanneer het kind zal komen naar de opvang en wat de andere afspraken zijn over de opvang van het kind.

 

 • De opnamedatum en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf. Hierbij geldt een minimum 3 dagen per week. In combinatie met school kan hiervan afgeweken worden in overleg met het kinderdagverblijf.
 • De afgesproken dag- en uurregeling is het opvangplan. Het geldt als basis voor de berekening van de maandelijkse bijdrage.
 • Indien de bezetting van Kabouterland dit toelaat kunnen kinderen tot 3,5 jaar de combinatie tussen kinderopvang en school maken. Dit geldt zowel voor de schoolvakanties, de schoolvrije dagen als voor weekdagen. Om organisatorische redenen vragen wij:
  • Bij combinatie tussen kinderopvang en school:
   • de opvang wordt minstens 1 maand voor de instap in de school aangevraagd
   • een vast opvangplan te hanteren zodat de opvangstructuur helder is voor het kind.
   • de einddatum op te geven van de gecombineerde opvang. Indien deze opvang vroeger dan voorzien wordt beëindigd geldt een opzegtermijn van 1 maand (cfr. Opzegmodaliteiten)
  • Bij vakantieopvang:
   • 2 maanden voor de start van iedere vakantieperiode een aanvraag voor opvang te richten aan de administratie. Tot 2 weken voor de start van deze (vakantie)opvang kunnen de gereserveerde dagen opgezegd worden. Daarna zijn ze gereserveerd en worden zij betaald aan het dagprijstarief.
   • Voor uitsluitend vakantieopvang en schoolvrije dagen gelden geen respijtdagen.

 

Aanwezigheidsregister:

Alle ouders noteren dagelijks, op de daarvoor ontwikkelde lijsten, het begin- en einduur van de opvang. De organisatie doet een controle van de lijsten. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld worden de ouders hierover aangesproken. Bij herhaaldelijk invullen van foutieve gegevens kan er een einde gesteld worden aan de opvang.

 

Einde overeenkomst:

De schriftelijke overeenkomst kan – onder bepaalde voorwaarden - door zowel de ouders als het kinderdagverblijf vroegtijdig worden beëindigd (zie hiervoor rubriek opzegmodaliteiten).

 

De schriftelijke overeenkomst neemt principieel een einde als je kind 3,5 jaar wordt. Meer bepaald:

 • Kinderen gaan naar school uiterlijk op de dag dat ze 3,5 jaar worden.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kind in de school van hun keuze en nemen hiertoe zelf tijdig de nodige stappen. Er dient rekening te worden gehouden met de instapdata van de school (1 september, herfstvakantie, 1 januari, 2 februari, krokusvakantie, paasvakantie en Hemelvaart). Kinderen die dus bijvoorbeeld jarig zijn in mei, worden al vanaf Pasen of Hemelvaart in de school ingeschreven, maar kunnen desgewenst tot 31 mei in het kinderdagverblijf blijven.
 • Voor de leeftijd van 2,5 jaar vragen wij aan de ouders van welke instapdatum zij gebruik wensen te maken. Dit is uitsluitend om planningsredenen.

 

Brengen en afhalen

 • De ouders identificeren zich aan de deur van het kinderdagverblijf, die na controle door een medewerker van het kinderdagverblijf geopend wordt. De ouders zien er mee op toe dat ongewenste personen niet mee binnenglippen.
 • De ouders hebben toegang tot de lokalen waar het kind verblijft. Ouders zorgen ervoor dat ze alle deuren en poortjes zorgvuldig, en met de nodige waakzaamheid voor de veiligheid van de kinderen, achter zich sluiten.Ouders zorgen ervoor dat ze alle deuren en poortjes zorgvuldig, en met de nodige waakzaamheid voor de veiligheid van de kinderen, achter zich sluiten.
 • Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mogen de ouders het kind in de babygroep op elk mogelijk moment brengen of afhalen. Tijdens deze momenten kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om informatie uit te wisselen. Om de rust van de peuters niet te verstoren kunnen peuters niet gebracht of opgehaald worden tijdens het middagslaapje tussen 12.00u en 14.00u zonder uitdrukkelijk akkoord van de directie/administratie.
 • De ouders halen het kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd af. Indien het kind te laat wordt opgehaald (t.t.z. na 18.30u) en zonder dwingende reden zal er een sanctionerende toeslag aangerekend worden (zie verder: financiële bepalingen).
 • Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan wie het hoederecht en/of bezoekrecht heeft of een door hem/haar aangeduide persoon. De ouders verwittigen het kinderdagverblijf vooraf en schriftelijk (heen-en-weerschriftje, kabouterland@sjk.be), wanneer derden het kind afhalen. De ouders vermelden de naam van de persoon en het tijdstip waarop de persoon verwacht wordt. Ouders kunnen ook een foto van de betrokken persoon doormailen of in het heen-en-weerboekje plakken.
 • Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijf- of bezoekrecht, dan moet de ouder het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte brengen. Na gesprek zullen de administratieve gegevens aangepast worden en eventuele wijzigingen in het contract doorgevoerd worden. Indien de maatregel invloed heeft op de personen die het kind mogen brengen/halen, wordt dit ook grondig gecommuniceerd naar de kindbegeleider.
 • Kinderen worden niet meegegeven aan personen jonger dan 16 jaar.
 • Indien de afhalende persoon onder invloed is van alcohol of drugs, gaat de kindbegeleider met deze persoon na of er een alternatief is om het kind te komen afhalen. Als de kindbegeleider oordeelt dat het kind in groot gevaar verkeert als het wordt meegenomen, geeft zij het kind niet mee. Indien er agressie voorkomt of het kind wordt toch meegenomen, zal de politie worden gecontacteerd.
 • In geval van echtscheiding blijven beide ouders het recht behouden het kind te komen afhalen, tenzij er een rechterlijke uitspraak met een verblijfsregeling is. In dat geval bezorg je een kopie van dit vonnis aan de verantwoordelijke. Elke ouder mag het kind alleen afhalen op momenten waarop het kind bij hem/haar verblijft.

 

Invulformulier met kindgegevens

Bij de start van de opvang heeft er een uitgebreid intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het formulier ‘definitieve inschrijving’ ingevuld. Het document is een verzameling van gegevens rond de identificatie van de ouders en het kind, de bereikbaarheid, de ontwikkeling van het kind, de medische gegevens en de contractuele afspraken rond de opvang. Ook de personen die het kind mogen brengen of ophalen worden hierin bepaald. Het kind wordt NIET meegegeven aan derden zonder voorafgaandelijk akkoord van de ouders.

Gezien het belang van accurate informatie worden de ouders verzocht om relevante wijzigingen in bovenstaande gegevens door te geven.

 

Voeding en drank

 • Zolang het kind verblijft in de babygroep wordt het maaltijdritme van het kind gevolgd. Doch vragen wij het eerste flesje bij voorkeur thuis te geven. In de peutergroepen kan er niet meer ontbeten worden na 8.00u. De kinderen hebben dan thuis hun ontbijt genuttigd.
 • Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang verstrekt het kinderdagverblijf de gepaste maaltijden:
  • 11.00u soep
  • 11.15u à 11.30u middagmaal
  • 15.00u vieruurtje + vers fruit
  • 17.30u boterham
 • De maaltijden worden bereid in het kinderdagverblijf in 2 grote regeneratieovens, zodat ze vers en op de juiste temperatuur worden aangeboden aan de kinderen.
 • Het menu hangt wekelijks ter informatie in de ontvangstruimte van het leefgroepje. We vragen ouders in geval van allergie of vaststellingen/bedenkingen met betrekking tot de maaltijden, de kindbegeleider hiervan op de hoogte te brengen én het medisch attest te bezorgen. Het kinderdagverblijf kan voor de bereiding van dieetmaaltijden door het ziekenhuis een extra toeslag vragen.
 • Er wordt geen eigen reguliere voeding meegenomen naar het kinderdagverblijf.
 • De flesvoeding (melkpoeder + fles apart) voor baby's en/of bijzondere dieetproducten worden meegebracht door de ouders. Zij bezorgen het kinderdagverblijf informatie over het product, de bereidingswijze en - voor dieetproducten - de nodige medische achtergrondinformatie én het medisch attest.
 • Alle recipiënten die ouders zelf meebrengen naar het kinderdagverblijf worden voorzien van de naam van het kind.
 • Alle kinderen krijgen water te drinken op geregelde tijdstippen of als zij daar om vragen.

 

Verzorging

 • In de loop van de dag krijgen de kinderen alle verzorging. Handdoeken, washandjes, slabbetjes en zeep zijn ter beschikking in het kinderdagverblijf.
 • Ouders brengen zelf luierzalf en andere lichaamsverzorgende producten mee.
 • Ouders voorzien zonnecrème.

 

Kleding

 • De ouders brengen het kind gewassen en gekleed naar de opvang.
 • Zij zorgen voor voldoende reservekleding (ook om buiten te spelen – denk aan een hoofddeksel tijdens de zomer).
 • Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.
 • De kinderen mogen geen juwelen dragen omwille van preventieve veiligheidsredenen. Ook geen oorringen en kleine haarspelden wegens gevaar voor inslikken.
 • Ouders brengen bij de start van de opvang een slaapzak mee. Deze gaat periodiek mee naar huis om gewassen te worden.

 

Luiers

 • In het kinderdagverblijf worden Pampers gebruikt. Zij worden ter beschikking gesteld door het kinderdagverblijf en doorgerekend via de maandelijkse factuur. Behoudens medische redenen (medisch voorschrift vereist), worden er door de ouders geen eigen luiers meegebracht.
 • Bijzondere verzorgingsproducten brengen de ouders zelf mee
 • De kindbegeleiders hebben oog voor de zindelijkheidstraining van het kind, maar beginnen pas met de training in overleg met de ouders én in combinatie met zindelijkheidstraining thuis.

 

Geschenkjes

Er worden geen individuele geschenkjes meegebracht wanneer een kindje jarig is of naar school gaat. Indien ouders toch een geschenk willen geven vragen wij iets mee te brengen voor de leefgroep (4-uurtje, speelgoedje, cadeaubon...). Daar wordt de gelegenheid altijd een beetje gevierd. Snoepgoed wordt uitgesloten!

 

Vaccinatie

 • In België is alleen het vaccineren tegen poliomyelitis bij jonge kinderen verplicht. Het is echter aangeraden de kinderen te laten vaccineren volgens het door Kind & Gezin aanbevolen vaccinatieschema. Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door Haemophilus influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B kan immers ernstige verwikkelingen voor het kind tot gevolg hebben.
 • Inenting kan gebeuren door de behandelende arts van het kind of door de arts op de consultaties bij Kind en Gezin. Kinderdagverblijf Kabouterland beperkt zich tot preventief toezicht op de gezondheidstoestand van de kinderen.

 

Preventieve gezondheidszorg: ziekte en ongeval

Opvang van een ziek kind

 • Licht zieke kinderen die geen gevaar opleveren voor de andere kinderen, kunnen in het kinderdagverblijf terecht. De verpleegkundige houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces.
 • Te zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Daarom worden de ouders verzocht al op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval hun kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is. Hierbij willen we onderstrepen dat het belang van het kind vooropstaat maar dat er ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind met zich meebrengt.
 • kinderen die de volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in de opvang:
  • Diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorts of bloederige ontlasting aanwezig is (losse stoelgang is geen reden tot weigering)
  • Braken: met algemeen ziek zijn; oppassen voor uitdroging
  • Zeer zware hoest (etterige neusloop en hoest zonder algemeen ziek zijn is geen reden tot weigering)
  • Koorts (>38.5°) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag
  • Elk kind dat niet kan deelnamen aan de normale activiteiten v/d kinderopvang wegens ziektetoestand.
  • Luizen

 

De checklist ziektes en symptomen wordt gehanteerd om te bepalen of een kind al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten. In bepaalde gevallen kan een bewijs van behandeling of genezing gevraagd worden.

Deze checklist is raadpleegbaar op de website van Kind en Gezin.

 

Indien nodig kan het kinderdagverblijf, bij ziekte of ongeval van een kind, beroep doen op de kinderartsen verbonden aan de vzw. Sint- Jozefkliniek.

 

Niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van een kind die een gevaar kunnen betekenen voor de kindbegeleiders (wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zouden zijn) of die een bijzondere waakzaamheid van de kindbegeleiders vergen, moeten duidelijk gecommuniceerd worden aan de verpleegkundige en kindbegeleider. Ook wijzigingen in de medische toestand van het kind moeten gecommuniceerd worden. Dit met het oog op het preventief beschermen van het kind, de medewerkers en andere kinderen in de kinderopvang.

 

Preventie wiegendood

Kind en Gezin schrijft een aantal maatregelen voor ter preventie van wiegendood. De vergunde voorzieningen dienen deze strikt te volgen. Kabouterland past deze preventiemaatregelen optimaal toe.

Eén van deze aanbevelingen is dat kinderen best geen knuffels of doekjes in bed meenemen. Indien ouders dit toch uitdrukkelijk wensen, kunnen zij op eigen verantwoordelijkheid (handtekening), voor het kind een knuffel of doek in het bedje meegeven.

De kinderen mogen niet in buikligging te slapen worden gelegd. Indien dit toch nodig is, is een medisch attest vereist waarin dit duidelijk vermeld staat.

 

Veiligheid en begeleiding

Wanneer de kinderen zich buiten het kinderdagverblijf begeven doen zij dit onder toezicht van voldoende begeleiding en worden alle veiligheidsmaatregelen genomen om ongevallen te vermijden. De kindbegeleiders brengen de administratie steeds op de hoogte wanneer zij zich buitenshuis bevinden (wandelen), geven door waar ze naartoe zijn en nemen steeds een telefoon mee. In geval van ‘nood’ kunnen zij het kinderdagverblijf verwittigen.

 

Ziek tijdens het verblijf

 • Als het kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de verpleegkundige (of haar vervanger) contact op met de ouders en worden de eerste zorgen toegediend. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.
 • Indien ouders niet bereikbaar zijn zal het kinderdagverblijf in medische (nood)situaties of bij een ongeval beroep doen op de kinderartsen verbonden aan de vzw. Sint- Jozefkliniek of op de dienst spoedgevallen van dit ziekenhuis. Moet het kind overgebracht worden naar een ander ziekenhuis of dergelijke, dan is dit steeds onder begeleiding van de verpleegkundige, haar vervanger, of de directie.
  De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn:
  • ten laste van de ouders indien het om ziekte van het kind gaat
  • ten laste van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, afgesloten door het kinderdagverblijf, indien het een ongeval in het kinderdagverblijf betreft
 • De ouders worden in alle omstandigheden zo snel mogelijk verwittigd.
 • Bij ernstige ziekte of bij hoge koorts moeten de ouders het kind komen afhalen en voor een andere opvang zorgen. In dit geval wordt een dagprijs aangerekend a rato van het aantal uren dat het kind effectief aanwezig was.

 

Medicatie

De toediening van medicatie kan enkel op medisch voorschrift. Ouders dienen dit voorschrift (of een kopij) aan het kinderdagverblijf voor te leggen. Aansluitend vraagt Kabouterland om de toediening van medicatie in het kinderdagverblijf te beperken. ’s Morgens en ’s avonds wordt de medicatie thuis toegediend.

 

De medicatie wordt in de oorspronkelijke verpakking meegebracht. Op de verpakking staat duidelijk volgende informatie vermeld:

 

 • naam van de inhoud
 • naam van de dokter/apotheker
 • naam van het kind
 • datum van aflevering en vervaldatum
 • dosering en wijze van toediening en duur van behandeling
 • wijze van bewaren

 

De medicatie wordt steeds persoonlijk aan de kindbegeleider afgegeven samen met het medisch voorschrift. De ouders vullen tegelijk de individuele medische fiche van hun kind in. Na toediening van de medicatie vult de kindbegeleider de medische fiche verder aan en tekent de ouder bij het afhalen van het kind voor gezien.

 

Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering voor:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid door de schade die veroorzaakt wordt bij de uitbating van de kinderopvang:
  • Deze personen zijn verzekerd:
   • De organisator en de personen tewerkgesteld in de kinderopvanglocatie
   • De onbezoldigde medewerkers en de personen die in nood bijspringen
  • Voor de dekking van lichamelijke schade worden de kinderen onderling als derden beschouwd.
 • Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen, met minimaal de volgende dekking:
  • 7.500 euro voor medische kosten
  • 2.500 euro in geval van overlijden, tenzij voor kinderen jonger dan vijf jaar in welk geval enkel een dekking van 1.000 euro geldt voor begrafeniskosten
  • 12. 500 euro in geval van blijvende ongeschiktheid

 

De afwezigheid van een kind

De schriftelijke overeenkomst is bindend voor zowel de ouders als het kinderdagverblijf. De ouders engageren zich om alle gereserveerde opvangdagen te benutten. Voor alle gereserveerde opvangdagen betalen ouders hun dagprijs, tenzij er nog respijtdagen kunnen ingezet worden. (zie verder)

 

Het opvangplan, beschreven in de schriftelijke overeenkomst, geldt in principe voor de ganse termijn van de kinderopvang.

Ouders krijgen jaarlijks de mogelijkheid om tussen 1 januari en 15 februari hun opvangplan aan te passen (steeds in overleg met de organisator) in het kader van hun gezinsvakanties. Zij geven de exacte afwezigheidsdagen door tot 31 december van het betrokken jaar. Op dat ogenblik zal ook het aantal respijtdagen opnieuw berekend worden. Alle aanpassingen worden in een nieuwe schriftelijke overeenkomst opgenomen en ondertekend. Dit betekent dat het kinderdagverblijf geen opvang voorziet op de doorgegeven verlofdagen.

Van 16 februari tot 31 december zijn er geen aanpassingen meer mogelijk aan het opvangplan. Behoudens, in wederzijds akkoord tussen ouders en het kinderdagverblijf, in geval van aantoonbare werkloosheid, aantoonbare ernstige/ingrijpende gebeurtenissen in het gezin (o.a. geboorte brusje, langdurige ziekte van ouder of kind, …).

 

Respijtdagen:

Rekening houdend met ziekte van het kind, verlof of andere omstandigheden kent het kinderdagverblijf 20 respijtdagen toe voor een voltijds opvangplan (een voltijds opvangplan= vijf dagen van meer dan 5uur aanwezigheid per week). Het aantal respijtdagen worden verrekend a rato van de gereserveerde opvangdagen in het opvangplan/totaal aantal openingsdagen van Kabouterland.

Bij elke afwezigheid wordt een respijtdag ingezet, zolang het toegekende aantal niet is opgebruikt. Voor deze afwezigheid betalen de ouders geen ouderbijdrage. Zodra de respijtdagen zijn opgebruikt, betalen de ouders ook voor alle gereserveerde dagen waarop hun kind niet aanwezig is.

 

Indien de schriftelijke overeenkomst een wisselend uurrooster vermeldt, geldt het gevraagde aantal wisselende opvangdagen per week als basis, met een minimum van 3 opvangdagen per week.

Bij een wisselend maandrooster geven ouders minimaal één week voorafgaand aan de 1ste van de volgende maand hun nieuwe maandrooster door. Indien het kinderdagverblijf dan geen rooster heeft ontvangen bestelt de ouder een voltijds rooster voor die maand en worden voor afwezigheidsdagen respijtdagen gebruikt.

 

Indien een voltijdse opvangdag wordt gereduceerd tot een deeltijdse opvangdag wordt het aantal respijtdagen verminderd met een halve dag.

 

Indien kinderen vroeger naar school gaan dan in het opvangplan voorzien, wordt het aantal respijtdagen met terugwerkende kracht verminderd. In deze situatie is het mogelijk dat een aantal afwezigheden alsnog aangerekend wordt.

 

Uitzonderlijke extra opvangdagen, op vraag van de ouders, kunnen na overleg met de administratie en indien de bezetting van het kinderdagverblijf het toelaat. Zij kunnen nooit gebruikt worden om het aantal respijtdagen opnieuw aan te vullen.

 

Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • In overeenstemming met het BVR van 23/02/2001 betreffende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden kan het kinderdagverblijf bij de inschrijving en tijdens het hele verblijf van het kind in het kinderdagverblijf persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens over de ouders en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan het kinderdagverblijf ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.
 • Medische gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de arts van het kinderdagverblijf.
 • Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de maatschappelijk assistent en verpleegkundige.
 • Kind en Gezin verwerkt gegevens in het kader van het aanbevolen vaccinatieschema. Overeenkomstig de wet Verwerking Persoonsgegevens (8/12/1992) kan je kennis krijgen van deze gegevens en zo nodig verbetering ervan vragen. Voor meer informatie over de verwerking kan je het register bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke Levenssfeer raadplegen.
 • Overeenkomstig de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de ouders recht op toegang tot de administratieve gegevens die hun kind, henzelf of hun gezin betreffen en kunnen zij verbeteringen ervan vragen. Via een arts hebben de ouders het recht op toegang tot de medische gegevens.
 • De ouders kunnen aanvullende inlichtingen bekomen bij het openbaar register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te Brussel, tel. 02/542.72.00.
 • Sinds 1 maart 2006 beschikt Kabouterland over een website. Hierop worden ook foto’s van Kabouterland en de aanwezige kinderen getoond. Indien U wenst dat uw kindje hierop niet te zien is, dient U ons daarvan expliciet op de hoogte te stellen.
 • Foto’s die ouders ontvangen in het kader van de ouderparticipatie van de leefgroepen mogen uitzonderlijk gebruikt worden binnen de gezinscontext (niet voor sociale media of andere publicitaire doeleinden).

 

Zwijgplicht medewerkers

Alle medewerkers van het kinderdagverblijf zijn gebonden door de verplichting om het stilzwijgen te bewaren. Zij maken geen informatie over het kind of zijn verblijf in Kabouterland over aan derden.

 

4. FINANCIËLE BEPALINGEN   top

 

Voorschot

Vanaf het ogenblik van definitieve inschrijving, dit is bij de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, stort de ouder, binnen de 14 dagen een voorschot op de rekening van het kinderdagverblijf. Indien de vereiste som niet werd gestort, kan de opvangovereenkomst geannuleerd worden.

 

Het bedrag van dit voorschot is afhankelijk van het inkomen van het gezin:

Gezinsinkomen ≤ 27.000€ per jaar: waarborg van 50€

Gezinsinkomen > 27.000€ per jaar: waarborg van 200€

 

Deze som dient tot waarborg van bepaalde verplichtingen uit de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement:

 

 • Het naleven van de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats
 • Het betalen van facturen
 • Het naleven van de opzegbepalingen

 

Het deel (of het geheel) van het voorschot dat zal worden ingehouden staat in verhouding tot de aangetoonde schade van beide partijen.

 

Indien na het beëindigen van de opvang aan alle voorwaarden werd voldaan, wordt het voorschot integraal verrekend met de laatste factuur.

 

Ouderbijdrage

Voor alle gereserveerde opvangdagen (= alle opvangdagen opgenomen in de schriftelijke overeenkomst verminderd met de respijtdagen) betalen ouders een ouderbijdrage.

 

Het inkomenstarief is gebaseerd op het gezamenlijk belastbaar inkomen[6] (voor aftrek van belaste bestedingen) van het meest recente aanslagbiljet, uitgegeven door FOD Financiën. Van ouders die geen geldig Belgisch aanslagbiljet hebben wordt het inkomenstarief berekend op basis van loonfiches of voor beginnend zelfstandigen het fictief loon.  (In dit geval dien je contact op te nemen met de Kind en Gezin Lijn, 078/150 100)

 

 • Ouders dienen de ouderbijdrage zelf te laten berekenen via de webmodule van Kind en gezin. Hiervoor is een kaartlezer (eID) of federal Token en een functioneel email adres nodig. (Indien ouders hierover niet beschikken, kunnen zij contact op nemen met de Kind en Gezin Lijn, 078/150 100)

  Ouders registreren zich eerst bij kind en gezin op https://mijn.kindengezin.be. Een email wordt verstuurd waarin deze registratie dient bevestigd te worden. Vervolgens kan de ouderbijdrage berekend worden.

  Per email krijgen de ouders een attest met daarop de kindcode en de berekende ouderbijdrage. Dit attest dient aan Kabouterland bezorgd te worden. Zonder kindcode en ouderbijdrage kan de opvang in Kabouterland niet gestart worden! Voor elk kind in het kinderdagverblijf is een attest nodig.

  De berekende ouderbijdrage wordt jaarlijks door Kind en gezin geïndexeerd.

  Opgelet: Voor afwezigheden buiten de respijtdagen wordt ook de dagprijs aangerekend, met een minimum van 5€/dag.

 • Kortingen Verblijfsduur:
  *dagopvang van 3 tot minder dan 5 uur:      60% van de dagprijs
  *dagopvang van 5 tot minder dan 11 uur: 100% van de dagprijs
  *dagopvang van meer dan 11 uur:                160% van de dagprijs

  Individueel verminderd tarief:
  In bepaalde gevallen kunnen ouders aanspraak maken op het individueel verminderd tarief.

  1. Indien hun inkomen met meer dan 20% is gedaald (minstens 3 opeenvolgende maanden)
  2. Indien zij werkloosheidsvergoeding ontvangen
  3. Indien zij leefloon ontvangen
  4. Indien zij zich financieel in een moeilijke situatie bevinden

  In het eerste geval nemen de ouders contact op met de Kind en Gezin Lijn, 078/150 100, In de andere gevallen met het OCMW van hun woonplaats.

  Dit Individueel verminderd tarief is 1 jaar geldig, waarna het gewone (eventueel geïndexeerde) tarief weer ingaat.

 • Toeslagen
  Voor de volgende zaken vraagt het kinderdagverblijf aan de ouders een “gewone toeslag”:
  • luiervergoeding: per dag wordt een luiervergoeding gevraagd van 1,25 euro voor een volledige dag en 0,75 euro voor een halve dag. Bij kindjes die starten met de zindelijkheidstraining wordt €0,25 per gebruikte pamper aangerekend.

  Voor de volgende zaken rekent het kinderdagverblijf aan de ouders een “sanctionerende toeslag” aan:

  • wanneer het kind na sluitingsuur, d.w.z. 18.30u, afgehaald wordt zal er een toeslag aangerekend worden van
   • €7.5 per begonnen kwartier voor ouders met een jaarinkomen > 27.000€
   • €5 per begonnen kwartier voor ouders met een jaarinkomen ≤ 27.000€

   Deze toeslag wordt steeds aangerekend, behalve bij dwingende redenen. Deze dwingende redenen zijn medische noodsituaties of onvoorziene omstandigheden op weg van de woon- of werkplaats naar het kinderdagverblijf. De ouders verwittigen het kinderdagverblijf van de laattijdigheid.

  • Administratieve kost: 2,5€ per maand .

  Toeslagen worden niet vermeld op het fiscaal attest.

 • Wijzigingen
  Wanneer – op gelijk welk moment – het gezinsinkomen daalt met meer dan 20% ten opzichte van het inkomen dat eerder als basis van berekening werd genomen, kan de ouderbijdrage in het voordeel van de ouders herberekend worden.

  Indien de samenstelling van het gezin wijzigt (geboorte, huwelijk, samenwonen, echtscheiding, overlijden, …) kan de ouderbijdrage opnieuw berekend worden via de webmodule van kind en gezin.

  Belangrijk: Een nieuw kind in het gezin geeft recht op korting. Ouders herberekenen zelf de ouderbijdrage op https://mijn.kindengezin.be.

 

Gezinnen die onjuiste informatie doorgeven of nalaten actuele informatie door te geven kunnen door Kind en Gezin een nieuw of zelfs maximum tarief opgelegd krijgen.

 

Betaling

De ouders ontvangen maandelijks, telkens voor de tiende van de volgende maand een gedetailleerde rekening.

Betaling gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst op ons rekeningnummer BE60 4177 0318 2170.

 

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt volgende procedure in acht genomen:

 

 • eerste herinnering na verloop van de vervaldatum: zonder kosten
 • tweede herinnering: één maand na datum van de eerste herinnering ontvangen de ouders aangetekend een tweede herinnering. Indien de factuur 14 dagen na datum van de 2e herinnering niet is voldaan wordt de opvang met onmiddellijke ingang stopgezet. Daarenboven zal er een bedrag van 10 euro rappelkosten en een bedrag van 10% per achterstallig bedrag  voor administratiekosten aangerekend worden en zullen alle kosten nodig voor het innen van het bedrag verhaald worden op  de ouders.
 • Indien de opvang beëindigd is én niet alle facturen voldaan zijn, wordt het dossier overgemaakt aan de advocaat/deurwaarder van de organisatie. De kosten hiervan worden integraal doorgerekend. Laattijdige betaling geeft van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn van een verwijlintrest van 7% op jaarbasis berekend op de niet betaalde bedragen en dit vanaf de vervaldag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

 

Fiscaal attest

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe alle ouders jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. In de periode van maart/april wordt dit attest per mail verstuurd naar de ouders.

 

Opzegmodaliteiten

Kabouterland hanteert gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor zowel de ouders als de organisatie.

De opzeg dient schriftelijk te gebeuren minimum 1 maand voor de geplande einddatum. Indien men later opzegt wordt een opzegvergoeding van één maand opvang (volgens opvangplan) aangerekend.

 

Indien men opzegt voor de start van de opvang wordt de waarborg ingehouden.

 

Uitzondering hierop zijn situaties van dwingende redenen (plotse werkloosheid, ernstige wijziging in de gezinsomstandigheden, ernstige ziekte kind/ouder). Hiervan is bewijs vereist.

 

Opzegtermijn en opzegvergoeding zijn eveneens niet van toepassing indien

 • De organisatie of het gezin een zware fout begaat.
 • Kind en gezin de vergunning opheft.

 

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de schriftelijke opzegging.

 

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de bepalingen van het huishoudelijke reglement niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

 

De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd of persoonlijk afgegeven en getekend. Hij vermeldt de reden en de ingangsdatum van de schorsing.

 

5. KENNISNAME DOOR DE OUDERS VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT   top

 

Bij inschrijvingen van het kind ontvangen de ouders een exemplaar van het huishoudelijke reglement. Zowel de ouders als het kinderdagverblijf verklaren de bepalingen van dit huishoudelijke reglement na te leven.

 

Dit reglement (en de schriftelijke overeenkomst met opvangplan die hieronder valt) geldt, voor zover de wettelijke bepalingen ons als kinderdagverblijf niet dwingen om dit huishoudelijk reglement aan te passen

 


[1] Flexibele opvang in Kabouterland = opvang van niet- schoolgaande kinderen, buiten de openingstijden van het basisaanbod van de voorziening, in één van de onderstaande gevallen:

 • minstens gedurende 30 minuten voor 7 uur
 • minstens gedurende 30 minuten na 18 uur
 • op dagen boven het minimumaantal openingsdagen voor het basisaanbod

[2] occasionele opvang = opvang van een kind gedurende een periode van maximaal 6 maanden, ongeacht de intensiteit van het gebruik, voor één van volgende redenen:

 • de ouder werkt niet en start met een opleiding
 • de ouder werkt niet en vindt plots werk
 • de ouder neemt deel aan een sollicitatiegesprek
 • er is een acute crisissituatie in het gezin
 • voor het kind is om sociale en/of pedagogische motieven gedurende de dag opvang en begeleiding buiten het eigen gezin wenselijk

[3] De opdrachtverklaring hangt uit in de inkomhal van het kinderdagverblijf en is te raadplegen bij de administratie.

[4] Het volledige gevoerde pedagogische beleid van ons kinderdagverblijf kan geraadpleegd worden in het kwaliteitshandboek (2.4). Dit handboek is te raadplegen bij de directrice of stafleden.

[5] De principes met betrekking tot de samenwerking met ouders en kinderen kunnen geraadpleegd worden in het kwaliteitshandboek (2.1./2.5). Dit handboek is te raadplegen bij de directrice of stafleden.

[6]Inkomen van de contracthouder en van een andere persoon met domicilie op hetzelfde adres zoals ter beschikking gesteld door de kruispuntbank van de sociale zekerheid (wet van 15 januari 1990 betr. oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid). Deze gegevens worden door Kind en Gezin rechtstreeks opgehaald en ingelezen in het berekeningsinstrument op https://mijn.kindengezin.be